Felhasználási feltételek

Az oldal regisztráció vagy anélküli használata jelen felhasználási feltételek kötelező érvényű elfogadásának minősül.

1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen „Felhasználási feltételek” a www.issbudapest.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.issbudapest.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

2. Érintett felek

Szolgáltató: Hungary ISS Kft. A szolgáltató elnevezése a továbbiakban „szolgáltató” / „ISS Budapest”)
Székhely: 1049 Budapest Árpád út 15., Magyarország
E-mail: info@issbudapest.hu
Felhasználó: Minden, az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése a továbbiakban ”felhasználó”. Felhasználó csak természetes személy lehet.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

A www.issbudapest.com oldal a lakáskereséshez, lakótárskereséshez és albérlő-kereséshez nyújt online felületet és ezekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, úgy mint telefon, mobil és internet szolgáltatások, valamint közvetítői szolgáltatások és egyéb kapcsolódó szolgáltatások.

4. A Felhasználási feltételek módosítása

Az ISS Budapest fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A változások nyomon követése a felhasználó felelőssége.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció

Az oldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Regisztrálásra csak természetes személyek jogosultak. A regisztrációt követően az ISS Budapest aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció a linkre kattintással válik befejezetté.

6. Jelszó-használat, biztonság

Az ISS Budapest nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette.
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a „jelszó emlékeztető” használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

7. A regisztráció törlése
A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

8. Az oldal szolgáltatásai
A regisztrációt követően a felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. Az ISS Budapest fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások körét módosítsa.

9. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége
Az ISS Budapest a www.issbudapest.hu oldalon megjelenő hirdetések valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az ISS Budapest nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az ISS Budapest nem vállal felelősséget továbbá az általa, vagy munkatársai által az oldalra feltöltött tartalomért.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (pl. hirdetés, reklám, fénykép). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A felhasználó köteles továbbá tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti.
A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:
a) nem tartja tiszteletben mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
b) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
c) hiányos, pontatlan, nem nyújt kellő információt a hirdetett termékről vagy szolgáltatásról, a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
d) spam hirdetésnek minősül;
e) pornográf tartalomnak minősül a hatályos jogszabályok szerint;
f) pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételére ösztönöz;
g) olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezés, megnyilatkozás, amelyek alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
h) alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
i) más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.
j) az ISS Budapest megítélése szerint sértheti az ISS Budapest, az ISS Budapest üzleti partnerei és a www.issbudapest.hu oldal felhasználóinak jogait, érdekeit.
k) az www.issbudapest.hu oldalról kimutató link (kivéve fizetett hirdetések esetén)
l) minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt anyag, információ és reklám, amelye a hatályos jogszabály tilt

10. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

11. A Szolgáltató jogai és kötelességei
A szolgáltató nem köteles ellenőrizni a www.issbudapest.hu oldalon a felhasználók által közzétett tartalom az érvényben lévő jogszabályoknak, valamint jelen felhasználási feltételeknek való megfelelését.
A szolgáltatónak jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző ingyenes és fizetett hirdetéseket egyaránt a felhasználó előzetes értesítése nélkül szerkessze, vagy törölje. A szolgáltatónak jogában áll továbbá a hirdetések szerkesztésére abban az esetben, ha azok nem felelnek meg az érvényben lévő magyar helyesírási szabályoknak.
A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
A szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

12.  A tartalmi felelősség kérdése
Minden hirdetésért, fényképért és egyéb tartalomért a hirdetés feladója vagy megrendelője vállalja a teljes és kizárólagos felelősséget.
A www.issbudapest.hu üzemeltetői / moderátorai / munkatársai nem vállalnak felelősséget az oldalon elhelyezett hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tartalmáért, sem az azokból származó károkért és hátrányokért.

13. Hírlevél és reklám e-mail
A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető számára reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.

14. Egyéb rendelkezések

Az www.issbudapest.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

Az ISS Budapest fenntartja továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, az ISS Budapest oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát azokban az esetekben, ha azok
a) megtévesztő információt tartalmaznak;
b) jogsértést valósítanak meg;
c) sértik a jó erkölcs, vagy a netikett szabályait;
d) egy hirdetés ugyanazon kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása, duplikált hirdetés.
 

Ajánljuk

Tovább

Kiadó lakás, Istvan u.

Budapest, VII. .kerület

65 m2

162000 Ft (500 €)

Kiadó lakás, akacfa utca

Budapest, VII. .kerület

35 m2

87000 Ft (280 €)

Kiadó lakás, balzac utca

Budapest, XIII. .kerület

35 m2

90000 Ft (290 €)

Kiadó lakás, akacfa utca

Budapest, VII. .kerület

38 m2

108500 Ft (350 €)

Kiadó lakás, Hársfa

Budapest, VII. .kerület

49 m2

180000 Ft (575 €)

Kiadó lakás, Bajcsy-Zsilinszky

Budapest, V. .kerület

81 m2

200000 Ft (620 €)

Kiadó lakás, Bognár

Budapest, II. .kerület

128 m2

320 Ft (1000 €)

Kiadó lakás, Pal

Budapest, VIII. .kerület

84 m2

250000 Ft (770 €)

Kiadó lakás, Székely Mihály

Budapest, VI. .kerület

48 m2

100000 Ft (315 €)